'അമ്മ'യില്‍ അഴിച്ചുപണി; സംഘടനാ ചുമതലയില്‍ കൂടുതല്‍ വനിതകള്‍