ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടായ പരാജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Download Our Free App