ഇന്നലെയെടുത്ത ഓണം ബമ്പറിന് ഇന്നടിച്ചത് 12 കോടി !! ഞെട്ടി 6 സുഹൃത്തുക്കൾ | Kaumudy