കേരളത്തിലെ 5 നിയമസഭ മണ്ഡലളിലെ അടക്കം ഉപ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ വിജയപ്രതീക്ഷയില്‍ മുന്നണികള്‍