കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് മുന്നോടിയായി ദേവരഥങ്ങളുടെ ചക്രത്തിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം അച്ചാണി ഇടുന്നു

Download Our Free App