ടി.ഒ. സൂരജിനെ പൊതുമരാമത്ത് സെക്രട്ടറിയാക്കിയത് ഉന്നത മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവ് | Kaumudy Exclusive