പാലക്കാട് ബലക്ഷയമുള്ള മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നിക്കുന്നു | Kerala360