'പാലായില്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു മാണി ജയിക്കും', പ്രതികരണവുമായി സംവിധായകന്‍ ഭദ്രന്‍