പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമ്മതിദായകരെ കാണാനെത്തിയ എൻ.ഡി.എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ.ഹരി | #Kerala360