മത്സര പരീക്ഷകള്‍ മലയാളത്തിലും വേണം എന്ന ആവശ്യത്തില്‍ തീരുമാനം എടുക്കാന്‍ പി.എസ്.സി നാളെ യോഗം ചേരും